top

MenuDotácia MK SR Vytlačiť

„DVERE MÚZEA DOKORÁN – interaktívne aktivity pre dospelých so zdravotným postihnutím“ – projekt finančne podporený MK SR a NSK

V činnosti Tribečského múzea v Topoľčanoch sa už dlhodobo objavujú rôzne náučno-kreatívne projekty, ktorými sa „otvárajú dvere múzea“ aj návštevníkom radeným medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Múzeum ako špecifická fondová inštitúcia pri realizácii týchto projektových aktivít hojne využíva dokumentačný fond a zbierkové predmety tvoriace bohatý zdroj poznania a informácií.

V roku 2017 vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja Tribečské múzeum v Topoľčanoch v spolupráci so ZSS „V Kaštieli“ Horné Obdokovce uskutočnilo projekt pod názvom „Dvere múzea dokorán – interaktívne aktivity pre dospelých so zdravotným postihnutím“. Zámerom projektu bola realizácia vedomostných a interaktívnych činností, určených na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb dospelých so zdravotným postihnutím (viacero typov postihnutia – telesné a psychické). Projekt bol realizovaný v mesiacoch október – december 2017 v priestoroch sociálneho zariadenia a múzea. Z hľadiska obsahu mal dve programové časti. Prvá časť projektu pozostávala zo šiestich tvorivých dielní, tematicky vychádzajúcich z rôznych oblastí spoločenských a prírodných vied. Každá tvorivá dielňa bola uvedená prednáškou spojenou s prezentáciou zbierkových predmetov, približujúcou vybrané témy z historických a prírodných daností regiónu. Účastníci projektu sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o pravekej keramike, šľachtických sídlach, historických zbraniach, mineráloch či o ochrane prírody. Vyskúšali si svoje manuálne zručnosti, fantáziu a kreativitu pri zhotovovaní predmetov z hliny, drôtu, piesku, kamienkov a ďalších prírodnín s využitím rozmanitých techník spracovania. Výsledky ich tvorivej činnosti môžu návštevníci Tribečského múzea v Topoľčanoch vidieť na výstave „Múzeum našimi očami“, ktorá potrvá do 5. januára 2018.

Po skončení projektu možno konštatovať, že ciele a zámery múzea plánované pri príprave projektových aktivít sa naplnili. Vybranej skupine ľudí so zdravotným postihnutím sa uľahčil prístup ku kultúrnym, historickým a prírodným hodnotám regiónu, realizáciou rôznych tvorivých činností sa prispelo k rozvoju ich duševných či manuálnych zručností. Pripraveným projektom múzeum zároveň tejto skupine návštevníkov špecifickým spôsobom priblížilo výsledky svojej zbierkotvornej a vedeckovýskumnej činnosti. Účastníci projektu veľmi pozitívne vnímali všetky podnety zo strany múzejníkov a s veľkým záujmom sa zapájali nielen do tvorivých aktivít, ale aj do diskusií pri prezentácii jednotlivých tém. Za úspešnosťou projektu stojí aj dobrá spolupráca realizátorov projektu s vedením a zodpovednými zamestnancami ZSS „V Kaštieli“ Horné Obdokovce.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom