DOTÁCIA MK SR 2018 Vytlačiť

„Stretneme sa v múzeu II – aktivity pre deti so zdravotným postihnutím“ – projekt realizovaný s finančnou podporou MK SR

Tribečské múzeum v Topoľčanoch už dlhodobo spolupracuje s inštitúciami, ktoré sa starajú o klientov (deti, mládež, dospelí) s rôznym zdravotným postihnutím. Uskutočnený projekt „Stretneme sa v múzeu II – aktivity pre deti so zdravotným postihnutím“ voľne nadviazal nielen na úspešný projekt „Stretneme sa v múzeu“ (2016), ale aj na projekt „Dvere múzea dokorán“ (2017) a na ďalšie podujatia v minulosti konané múzeom v oblasti múzejného vzdelávania detí, mládeže a dospelých so zdravotným postihnutím. Na projekte s múzejníkmi spolupracovali žiaci a pedagógovia Spojenej školy v Topoľčanoch a jej organizačné zložky: ŠZŠI pre žiakov s NKS a ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení,. Zámerom projektu bola realizácia vedomostných a interaktívnych činností, určených na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb detí so zdravotným postihnutím.

Projekt prebiehal v troch tematických programových častiach. Prvá časť obsahovala poznávacie vychádzky do terénu. Odborní zamestnanci múzea spolu so žiakmi navštívili chránený prírodný areál „Tovarnícky park“ s historickým kaštieľom v obci Tovarníky. Tu sa žiaci dozvedeli rôzne zaujímavosti o parkovej faune a flóre, o ochrane prírody, o životnom prostredí, a tiež aj o histórii kaštieľa. Druhá programová časť obsahovala sedem prednášok z oblasti archeológie, histórie, tradičnej duchovnej kultúry, paleontológie, botaniky, zoológie, ekológie a environmentalistiky, na ktoré nadviazali tematické tvorivé dielne. Rozmanité kreatívne činnosti boli zamerané na získanie znalostí a zručností z rôznych oblastí vývoja spoločnosti, prírody regiónu a ochrany životného prostredia. Tretiu etapu projektu predstavovala prezentácia (výstava) predmetov, ktoré zhotovili účastníci projektu počas tvorivých dielní. Výstava je zdarma sprístupnená širokej verejnosti vo výstavných priestoroch múzea od 14.11. 2018 do 4. 1. 2019. Po skončení výstavy v múzeu predmety budú prevezené do Spojenej školy, kde sa uskutoční ich reinštalácia.

Zámer projektu sa pracovníkom múzea za pomoci vedenia a pedagógov spolupracujúcej školy, ale hlavne za aktívnej účasti priamych účastníkov projektu podaril splniť. Cieľová skupina žiakov sa primeranou formou oboznámila so zaujímavými reáliami z histórie a prírodných daností regiónu, s časťou autentických zbierkových predmetov tvoriacich súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Rôznorodé projektové činnosti prispeli k obohateniu žiakov o nové poznatky a podnety, ktoré mohli následne aktívne rozvíjať a stvárniť svojím videním a chápaním. Pedagógovia sprevádzajúci účastníkov projektu prejavili spokojnosť s výberom tém, formou obrazovej prezentácie i zameraním tvorivých dielní, ktoré boli prispôsobené zdravotným možnostiam detí.

Špecifikum zrealizovaného projektu spočíva vo vzájomnom prepojení neformálneho vzdelávania s prevládajúcimi prvkami regionálnej výchovy a tvorivých činností. Z pohľadu múzea projekt predstavuje jednu z foriem propagácie výsledkov vlastnej vedeckovýskumnej a zbierkotvornej činnosti a poskytuje dobrú príležitosť na upevňovanie komunikačných vzťahov medzi múzeom a špecifickou skupinou obyvateľstva.

Projekt bol zrealizovaný za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spolufinancovania zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja, zriaďovateľa TM, a Tribečského múzea v Topoľčanoch.