top

MenuAkvizícia kníh Vytlačiť
PROJEKT 2017
ODBORNÁ LITERATÚRA – DÔLEŽITÝ ZDROJ INFORMÁCIÍ
projekt z verejných zdrojov podporil FPU, spolufinancovanie NSK

Významnú organizačnú zložku Tribečského múzea v Topoľčanoch tvorí múzejná knižnica, ktorá je v Zozname knižníc Slovenskej republiky evidovaná v kategórii „špeciálne knižnice“. Základy knižnice boli položené už pri vzniku múzea v roku 1961, vďaka čomu knižničný fond obsahuje mnohé, dnes už vzácne knižné tituly. Knižnica sa zameriava na akvizíciu odbornej literatúry z mnohých oblastí spoločenských a prírodných vied. Osobitnú pozornosť venuje aj rozširovaniu fondu regionálnej literatúry a knižničnému fondu súvisiacemu so špecializáciou múzea – dokumentácia dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Knižnično-informačné služby knižnica poskytuje nielen zamestnancom múzea, ale aj ďalším záujemcom z radov širokej verejnosti.

V roku 2017 Tribečské múzeum v Topoľčanoch predložilo Fondu na podporu umenia žiadosť o finančnú podporu projektu zameraného na rozšírenie knižničného fondu múzejnej knižnice. Zámerom projektu bolo doplniť knižničný fond o nové, ale i staršie tituly odbornej literatúry, ktoré v ponuke knižnice absentovali. Akvizíciu kníh z verejných zdrojov Fond na podporu umenia podporil vo výške 1 500,- €. V rámci povinného spolufinancovania Nitriansky samosprávny kraj, zriaďovateľ múzea, prispel sumou vo výške 150,- €.

Obstaranie odborných publikácií z jednotlivých vedných odborov z oblasti spoločenských a prírodných vied sa realizovalo na základe požiadaviek odborných zamestnancov múzea. Nové knižné prírastky otvoria ďalšie možnosti pre bádateľov a ostatných využívateľov služieb knižnice. Ako bohatý zdroj informácií sa stanú vyhľadávanými prameňmi na odborné, vedecké a študijné účely.


Zoznam publikácií zakúpených z dotácie FPU v roku 2017:
Publikácie vydané s podporou FPU:
 1. Babják, J.: Bolesť v kameni ukrytá. Pomníky padlým v prvej svetovej vojne na Slovensku
 2. Zuskinová, I.: Črpáky tradičné a súčasné
 3. Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II.
 4. Levočské povesti
 5. Wild, B. J.: Mámenia a preliezačky
 6. Kol.: Mortuáriá zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
 7. Špitzer, J.: Nechcel som byť Žid
 8. Vrtel, L.: Osem storočí slovenskej heraldiky
 9. Liščák, M.: Päť panstiev
 10. Válek, I.: Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách
 11. Mintalová-Zubercová, Z.: Príbeh vlákna
 12. Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 8
 13. Veselovská-Adamko-Bednáriková: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku
 14. Skovajsa-Mišák: Trenčianske povesti
 15. Habovštiak, A.: Tri víly na salaši
 16. Činčurák, S.: Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914-1918
Ostatné publikácie:
 1. Šalkovský, P.: Hrady západných Slovanov
 2. kol.: Staré Slovensko 1. Archeológia ako historická veda
 3. kol.: Staré Slovensko 2. Paleolit a mezolit
 4. Šalkovský, P.: Stredné Slovensko vo včasnom stredoveku
 5. Hunka, J.: Mince Arpádovcov z rokov 1000-1301
 6. Pieta, K.: Die keltische Besiedlung der Slowakei
 7. kol.: AVANS 2006
 8. kol.: AVANS 2007
 9. kol.: AVANS 2008
 10. kol.: AVANS 2009
 11. kol.: AVANS 2010
 12. kol.: AVANS 2011
 13. Dejiny cestnej dopravy na Slovensku I.
 14. Košovan, Š.: Nitra, druhé Coventry?
 15. Šindelářová, L.: Einsatzgruppe H.
 16. Kaššák-Cibula-Bursa: Od Hrona k Morave. Operácie sov. letectva nad JZ Slovenskom 1945
 17. Vozárová-Šípošová a kol.: Osobnosti botaniky na Slovensku
 18. Barna-Kulfan-Bublinec: Buk a bukové ekosystémy Slovenska
 19. Tomaško-Ivan: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku
 20. Bednářová, J.: Herbár
 21. kol.: Encyklopédia bylín
 22. Stumpfová, U.: Naše liečivé rastliny
 23. Wohlleben, P.: Tajný život stromov
 24. Burnie, D.: Stromy
 25. Kvitnúce rastliny
 26. Jedlé bylinky a plody
 27. Koch-Stumpf: Astrológia rastlín
 28. Rastliny hôr
 29. Rybka-Josková: Naša kvetena: Vlhké lúky
 30. Bárta-Galvánek: Hory a kvety
 31. Gibson, Ch.: Morské pobrežie
 32. Stoličná-Mikolajová, R.: Socializmus na tanieri
 33. Podolinská-Hruštič: Čierno-biele svety
 34. Nádaská, K.: Rok v slovenskej ľudovej kuchyni
 35. Marec, J.: Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia
 36. Mintalová-Zubercová, Z.: Všetko okolo stola I.
 37. Mintalová-Zubercová, Z.: Všetko okolo stola II.
 38. Pišútová, I.: Fajansa na Slovensku
 39. Jesenský, M.: História alchýmie na Slovensku
 40. Čenek, Z.: Z histórie piva
 41. Večerková-Frolcová: Evropské Vánoce
 42. Raffajová, E.: Tvorivé dielne v materskej škole
 43. Matějček, T.: Ekologická a enviromentálna výchova
 44. Harvančík-Siklienka: Živočíchy
 45. Preclíková Wűrfl, S.: Veľká encyklopédia zvierat
 46. Hecker, F.: Ryby našich vôd
 47. Hanus, R.: Drahé kameny z pohledu restaurátora a klenotníka
 48. Ďuďa – Rejl: Svět drahých kamenů
 49. Broska, I. a kol.: Planéta na ktorej žijeme
 50. Velebil, D.: Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkach
 51. Mrázek, I.: Drahé kameny starověkých civilizací
 52. Petránek, J.: Encyklopedie geologie
 53. Horsák-Juřičková-Plicka: Měkkýši České a Slovenské republiky
 54. Rodríguez, C.: Encyklopédia morských živočíchov
 55. Porhajašová-Králiková-Rakovská-Babošová: Zoológia
 56. Janitzki, A.: Veľký atlas rýb
 57. Kňaze, I.: Radosť z pozorovania hmyzu
 58. Macek, J. a kol.: Noční motýli I.
 59. Macek, J.: Noční motýli III.
 60. Brtek, J.: Fauna Slovenska II. Žiabrovky, štítovky, škľabovky, hrachovky
 61. Krištofík, J.: Cicavce Slovenska. Rozšírenie, bionómia a ochrana
 62. Peterková, V.: Bezchordáty
 63. Patočka-Kulfan: Motýle Slovenska
 64. Saniga, M.: Z mojej vtáčej záhrady
 65. Vidlička, Ľ.: Fauna Slovenska. Blattaria- šváby, Mantodea- modlivky
 66. Hudec, I.: Fauna Slovenska III.- Anomopoda, Ctenopoda, Aplopoda, Onychooda
 67. Semelbauer, M.: Fauna Slovenska 4/ Lauxaniidae-tieňovkovité (Diptera, Cyclorrhapha)
 68. kol.: Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989
 69. Sivoš, J.: Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory práce na Slovensku
 70. Vrba, R.: Utiekol som z Osvienčimu
 71. kol.: První republika 1918-1938
 72. Pejčoch, I.: Vojáci na železné oponě
 73. Jílková-Jílek: Železná opona
 74. Kázmerová, Ľ. a kol.: Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku
 75. Szeghyová, B.: Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí
 76. Hudáček, P.: Castrum Salis/ severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000
 77. Duchoňová-Lengyelová: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku
 78. kol.: Kraslice v zbierkach múzeí na Slovensku
 79. Timura, V.: Zamlčané dejiny
 80. Skarlantová, J.: Ze života prababiček
 81. Miller, J.: Starožitnosti pod lupou
 82. Mintalová-Zubercová, Z.: Tradície na Slovensku
 83. Slobodová, E.: Slovenský detský rok
 84. Čulmanová, B.: Slovenské povesti o strašidlách
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom