top

MenuAkvizícia kníh Vytlačiť
PROJEKT 2018
ODBORNÁ LITERATÚRA – PRAMEŇ POZNANIA
projekt z verejných zdrojov podporil FPU, spolufinancovanie NSK

Významnú organizačnú zložku Tribečského múzea v Topoľčanoch tvorí múzejná knižnica, ktorá je v Zozname knižníc Slovenskej republiky evidovaná v kategórii „špeciálne knižnice“. Základy knižnice boli položené už pri vzniku múzea v roku 1961, vďaka čomu knižničný fond obsahuje mnohé, dnes už vzácne knižné tituly. Knižnica sa zameriava na akvizíciu odbornej literatúry z mnohých oblastí spoločenských a prírodných vied. Osobitnú pozornosť venuje aj rozširovaniu fondu regionálnej literatúry a akvizíciám odbornej literatúry tematicky súvisiacej so špecializáciou múzea zameranou na dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Knižnično-informačné služby knižnica poskytuje nielen zamestnancom múzea, ale aj ďalším záujemcom z radov odbornej a laickej verejnosti.

V roku 2018 Tribečské múzeum v Topoľčanoch predložilo Fondu na podporu umenia žiadosť o finančnú podporu projektu zameraného na rozšírenie knižničného fondu múzejnej knižnice. Cieľom projektu je doplniť knižničný fond o nové, ale i staršie tituly odbornej literatúry, ktoré v ponuke knižnice absentovali. Akvizíciu kníh z verejných zdrojov Fond na podporu umenia podporil vo výške 1 000,- €. V rámci povinného spolufinancovania Nitriansky samosprávny kraj, zriaďovateľ múzea, prispel sumou vo výške 80,- €. Z finančne podporeného projektu bolo zakúpených 71 knižných jednotiek, z toho je 12 publikácií vydaných s podporou FPU.

Obstaranie odborných publikácií z jednotlivých vedných odborov z oblasti spoločenských a prírodných vied sa realizovalo na základe požiadaviek odborných zamestnancov múzea. Nové knižné prírastky otvoria ďalšie možnosti pre bádateľov a ostatných využívateľov služieb knižnice. Ako bohatý zdroj informácií sa stanú vyhľadávanými prameňmi na odborné, vedecké a študijné účely.


Zoznam publikácií zakúpených z dotácie FPU v roku 2018:
Publikácie vydané s podporou FPU:
 1. Černák, T. – Mocko, M.: Husák v odboji a SNP 1938 – 1945
 2. Arendtová, H.: Eichmann v Jeruzaleme
 3. Kol.: Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov
 4. Lalíková, D.: Ikony architektúry
 5. Hugo-Bader, J.: Kolymské denníky
 6. Habaj, M.: Objavné cesty staroveku
 7. Kurjaková, E.: S modrotlačou do sveta
 8. Benešovský, T.A.: Uzdravujúce Piešťanské kúpele
 9. Kol.: Sláva šľachetným IV.
 10. Marec, A.: Spišské nomen omen
 11. Zborník Oravského múzea 2016
 12. Stanislav, D.: Vážky Tekova a Hontu
Ostatné publikácie:
 1. Šustykevičová, O.: Pôdoznalecký slovník
 2. Michalík, J.: Stratigrafická príručka
 3. Grecula, P.: Histórie geológie na Slovensku 1.
 4. Grecula, P.: Histórie geológie na Slovensku 2.
 5. Pieta, K.- Robak, Z.: Bojná 2.
 6. Janoušková, S. – Kukal, P.: Environmentální výchova v příbězích
 7. Braniš, M.: Základy ekologie a ochrany životního prostředí
 8. Leblová, E.: Envoronmentální výchova v mateřské škole
 9. Macenauerová, J.: Přírodovědné hry
 10. Tvoríme z papiera pre deti od 3 rokov
 11. Howel, L.: Putovanie prírodou (stromy, kvety, vtáky)
 12. Illášová, Ľ. a kol.: Plody a semená rastlín v tvorbe ozdôb a šperkov
 13. Kuťková, T.: Veľká kniha sušených rastlín
 14. Bedrna, Z,: Environmentálne pôdoznalectvo
 15. Mandžuková, J.: Bylinky
 16. Dugas, D.: Bylinkový receptár
 17. Gajdoš, P.: Pavúky Slovenska
 18. Bédi, T.: Slovenská raticová zver
 19. Straussová, D.: Vtáky našich záhrad
 20. Saniga, M.: Všetko „naj“ o našich vtákoch
 21. Kňaze, I.: Svadobné tance vodných vtákov
 22. Kňaze, I.: Dravec a korisť
 23. Kňaze, I.: Reč zvierat
 24. Kňaze, I.: So spevom na vtáčiu svadbu
 25. Kňaze, I.: Svadobné lety a tokanie
 26. Kováč, D. a kol: Prvá svetová vojna 1914-1918
 27. Klučina, P. – Pevný, P.: Ottova encyklopédia. Zbroj
 28. Feyfrlíková, M.: Kuchyně pozdního středověku
 29. Lengyelová, T.: Život na šľachtickom dvore
 30. Klempa, J.: Moje skúsenosti zo svetovej vojny
 31. Hanák, J.: Obsadenie Bratislavy (1918-1920)
 32. Mičianik, P.: Slovenská armády v ťažení proti Sovietskemu zväzu
 33. Mrva, I.: Mária Terézia, vladárka a matka
 34. Hlohovský, Ľ.: Slovenská ikonografia
 35. Vondrušková, A.- Prošková, I.: Krajkářství
 36. Mudrák, A.: Bojoval jsem za císaře pána
 37. Urban, F.: Môj osud
 38. Čaplovič, D. – Čaplovič, M.: Osmičky v našich dejinách
 39. Chytka, S. – Vaněk, O.: Tí z prvej línie
 40. Konya, P.: Dejiny Uhorska
 41. Kucbeľová, J.: Odetí do krásy
 42. Gáspár, Zs.: Rakúsko-Uhorsko. Habsburská ríša 1867-1918
 43. Škubla, P.: Zvoničky, kostoly a kalvárie Slovenska
 44. Kol.: Černová 1907
 45. Stehlík, E.: Legionáři s lipovou ratolestí
 46. Kol.: Vojenské dejiny od praveku do roku 1648
 47. Kovarčíková, B.: Lásky M. R. Štefánika
 48. Slivka, M.: Pohľady do stredovekých dejín Slovenska
 49. Darbyshire, L.: Encyklopédia zberateľa. Hračky a panenky
 50. Mintalová-Zubercová, Z.: Ako sme kedysi žili
 51. Kol.: Udalosti 23.8.1944 v Rumunsku a SNP
 52. Klubert, T.: Slovenská armáda v druhej svetovej vojne
 53. Mojžíš, M.: Československé légie 1914-1920
 54. Dvořáková, D. a kol.: Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch
 55. Rehák, P.: Vzduch jako střelivna
 56. Grunhut, A.: Katastrofa slovenských židov
 57. Vašák, J.: První republika u stolu
 58. Fidler, J.: Okupace 1968
 59. Pacner, K.: Osudové okamžiky XX. století
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom