top

MenuKamerový systém Vytlačiť
PROJEKT 2019
Inštalácia kamerového systému v depozitári
projekt z verejných zdrojov podporil FPU, spolufinancovanie NSK

Múzeum ako inštitúcia zriadená na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva je povinná v rámci odbornej správy zbierok zabezpečovať aj ich všeobecnú ochranu zvyšovaním úrovne bezpečnosti zbierok pred odcudzením, znehodnotením a poškodením. Podstatný význam v systematickom napĺňaní tejto úlohy prináleží aj využívaniu dostupných technických prostriedkov.

Súčasné sídlo Tribečského múzea v Topoľčanoch bolo postavené ako účelová budova pre kráľovský okresný súd v roku 1895. Do objektu, ktorý bol prakticky v pôvodnom stave, sa múzeum nasťahovalo v roku 1998 ako nájomca (vlastník mesto Topoľčany). Od roku 2008, kedy budova múzea prešla do vlastníctva NSK, zriaďovateľa múzea, sa postupne realizujú stavebné rekonštrukčné práce. Ako prvé kompletnou stavebnou rekonštrukciou prešli depozitárne priestory (odvlhčenie, výmena podláh, vykurovania, elektroinštalácie, okien). Následne v nich bola zrevitalizovaná elektronická požiarna signalizácia a zabezpečovací elektronický systém. Okrem uvedených opatrení k zvýšeniu úrovne odbornej ochrany a odborného uloženia zbierkových predmetov prispelo aj následné vybavenie depozitárov novým úložným mobiliárom, obalovým materiálom, odvlhčovačmi, záznamníkmi teploty a vlhkosti (realizované s finančnou podporou MK SR, FPU a NSK).

V roku 2019 Tribečské múzeum v Topoľčanoch predložilo Fondu na podporu umenia žiadosť na inštaláciu kamerového systému v depozitári. Projektovú aktivitu z verejných zdrojov podporil FPU vo výške 5 400,- €. Hodnota zákazky po uskutočnenom verejnom obstarávaní bola vo výške 5 842,98 € (FPU 5 231,58 €, NSK spolufinancovanie 611,40 €). Projektové práce realizovala firma STOP LUP, s.r.o., Žilina, víťaz verejného obstarávania.

Výstupom zrealizovaného projektu je inštalácia kamerového systému založeného na IP technológii v režime CCTV v priestoroch depozitára múzea a jeho prepojenie na záznamové zariadenie už existujúceho kamerového systému v objekte múzea.

Zámerom projektu je dosiahnuť vyšší stupeň zabezpečenia ochrany zbierkových fondov v priestoroch ich trvalého uloženia, zabrániť odcudzeniu, neoprávnenej manipulácii a neoprávnenému premiestňovaniu zbierkových predmetov. Inštalácia kamerového systému môže pôsobiť aj ako ďalšie preventívne opatrenie v oblasti zamedzenia vstupu neoprávnených osôb do depozitára, ale aj v prístupe samotných zamestnancov múzea k plneniu povinnosti daných legislatívou vo vzťahu k zbierkových predmetom (manipulácia so zbierkovými predmetmi, premiestňovanie, výkon kontroly fyzického stavu zbierkových predmetov). Kamerový záznam pri vzniku mimoriadnych situácií môže napomôcť k ich rýchlejšiemu vyriešeniu. Monitorovanie depozitárnych priestorov kamerovým systémom spolu s ďalšími režimovými opatreniami stanovenými v interných predpisoch a technickými zariadeniami podstatnou mierou prispejú k plneniu zákonných povinností múzea v oblasti bezpečnosti zbierkových predmetov, a tým aj k uchovaniu kultúrneho dedičstva.


 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom