top

MenuProjekty Vytlačiť

Zvyšovanie úrovne ochrany zbierkových predmetov vďaka podporeným projektom

Súčasná budova Tribečského múzea v Topoľčanoch bola postavená v rokoch 1895 – 1898 ako účelový objekt pre Okresný kráľovský súd vo Veľkých Topoľčanoch. Sídlom múzea sa stala v roku 1999. Budova disponuje súborom významných pamiatkových hodnôt (historickou, urbanistickou, architektonickou i spoločenskou hodnotou). V podmienkach topoľčianskeho regiónu daný objekt predstavuje ojedinelý typ stavby so špecifickým zameraním, z hľadiska funkčného a historického má celoslovenský význam. Na základe vyššie uvedeného bola budova múzea v decembri 2013 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, a následne zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod názvom: „súd“.

V období získania budovy pre múzejné účely (prenájom od mesta Topoľčany) samotný objekt i jeho technické vybavenie sa nachádzalo v nevyhovujúcom stave. Pred nasťahovaním múzea bolo potrebné vykonať nevyhnutné stavebné úpravy (rekonštrukcia elektroinštalácie, vykurovania, vodoinštalácie, sociálnych zariadení). Objekt sa následne vybavil aj zabezpečovacím elektronickým systémom a elektronickou požiarnou signalizáciou. Uvedené stavebné zásahy do budovy múzea sa neskôr ukázali ako nedostatočné najmä v súvislosti so stavom priestorov určených na deponovanie zbierkových predmetov. Čiastkové riešenia zamerané na odstránenie havarijného stavu depozitárov zapríčineného značnou vlhkosťou, zlou izoláciou, technicky i bezpečnostne nevyhovujúcim vykurovaním starými „gamatkami“ i nefunkčnými oknami sa ukázali ako nedostatočné. Výrazný posun v riešení zlého stavu depozitárov nastal zmenou vlastníka budovy koncom roka 2007. Nitriansky samosprávny kraj, zriaďovateľ Tribečského múzea v Topoľčanoch, ako nový vlastník budovy vyčlenil finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu depozitárnych priestorov, ktorá bola ukončená v roku 2013.

Po vyriešení fyzického stavu depozitárov múzeum ďalej muselo riešiť problémy súvisiace s odborným uložením a odbornou ochranou cez 82 tisíc zbierkových predmetov. Pred rekonštrukciou depozitárov používaný úložný mobiliár (drevené regály a skrine zo 70-tych rokov 20. storočia) z hľadiska technického i fyzického stavu bol už nevyhovujúci, podobne ako obalový materiál (škatule poškodené vlhkosťou a plesňami). Podobnú technologickú zastaranosť vykazoval aj zabezpečovací a požiarny systém a v pôvodných depozitároch používané odvlhčovače a merače teploty a vlhkosti. Všetky naznačené problémy sa Tribečskému múzeu v rokoch 2014 – 2016 podarilo vyriešiť vďaka podporných dotačným programom z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Fondu na podporu umenia, ako aj vďaka spolufinancovaniu zo strany zriaďovateľa múzea, Nitrianskeho samosprávneho kraja.

V roku 2014 z dotácií získaných z MK SR sa zrevitalizovala elektronická zabezpečovacia a požiarna signalizácia, časť depozitárov sa vybavila účelovým úložným mobiliárom (mobilnými kovovými regálmi). V roku 2015 MK SR finančne podporilo projekty múzea na inštaláciu kamerového bezpečnostného systému a na doplnenie depozitárneho mobiliáru (mobilné a statické regály, skrine). Z pridelenej účelovej dotácie vo výške 5 000,- € z rozpočtu NSK sa v tomto roku obstaral aj nový obalový materiál (škatule) na uloženie zbierkových predmetov. V roku 2016 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia obstaranie 6 ks ekologicky šetrných odvlhčovačov a 7 dataloggerov na záznam teploty a vlhkosti, vďaka ktorým sa budú môcť systematicky sledovať klimatické podmienky v depozitároch a regulovať ich na požadované hodnoty.


PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka TM

PODPORA PROJEKTOV Z VEREJNÝCH ZDROJOV,
ktoré boli realizované Tribečským múzeom v Topoľčanoch v rokoch:

2013

 1. Revitalizácia elektronickej zabezpečovacej signalizácie (1. etapa), MK SR 1 900,- €
 2. Postery „Prírodné krásy stredného Ponitria“, MK SR 800,- €
 3. Kultúrne poukazy, MK SR 202,- €

2014

 1. Inštalácia elektronickej zabezpečovacej signalizácie (2. etapa), MK SR 1 600,- €
 2. Revitalizácia elektronického požiarneho systému, MK SR 7 000,- €
 3. Účelový úložný mobiliár do depozitárov (1. etapa), MK SR 22 000,- €
 4. Revitalizácia počítačovej techniky, MK SR 2 500,- €
 5. Kultúrne poukazy, MK SR 738,- €

2015

 1. Kamerový systém ochrany objektu múzea, MK SR 11 400,- €
 2. Účelový úložný mobiliár do depozitárov (2. etapa), MK SR 22 800,- €
 3. Postery „Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria“, MK SR 900,- €
 4. Kultúrne poukazy, MK SR 283,- €

2016

 1. Stretneme sa v múzeu – aktivity pre deti so zdravotným postihnutím, MK SR 1 000,- €
 2. Technické meracie a odvlhčovacie zariadenia, FPU 2 000,- €
 3. Kultúrne poukazy, MK SR 400,- €

2017

 1. Dvere múzea dokorán – interaktívne aktivity pre dospelých so zdravotným postihnutím, MK SR 1000,- €
 2. Kultúrne poukazy, MK SR 640,- €
 3. Akvizícia rýb do zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch, FPU 2600,- €
 4. Odborná literatúra – dôležitý zdroj informácií, FPU 1500,- €

Projekty finančne podporené z verejných zdrojov Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a Fondom na podporu umenia (FPU) boli spolufinancované (okrem projektu Kultúrne poukazy) Nitrianskym samosprávnym krajom, zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch, vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom