top

MenuSúťaž vlastivedných monografií v regióne Topoľčany Vytlačiť
Národopisný odbor Matice slovenskej, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Nitriansky samosprávny kraj a RZMO Tribečsko-inovecký región boli organizátormi 1. ročníka celoslovenskej súťaže O najlepšie vlastivedné monografie miest a obcí jednotlivých regiónov Slovenska - pilotného projektu konaného v topoľčianskom regióne v roku 2008.
 Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním ocenení víťazným obciam sa uskutočnilo 9. decembra 2008 v priestoroch topoľčianskej radnice na úvod zasadnutia snemu členov RZMO Tribečsko-inoveckého regiónu. Pred samotným udelením ocenení doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc., predseda Národopisného odboru MS, poďakoval predstaviteľom samosprávy za prácu v oblasti dokumentácie a knižnej prezentácie dejín, kultúrnych hodnôt a tradícií topoľčianskeho regiónu. Uviedol, že lokálne monografie sú zdrojom zdravého sebavedomia, hrdosti a lokálpatriotizmu, a zároveň dokumentom našej jedinečnosti v rodine európskych národov. Vyzval starostov, aby aj naďalej pokračovali v podpore rozvoja historického povedomia a kultúrneho života obyvateľov svojich obcí. Osobitne poďakoval za finančnú pomoc Nadácii MS, Slovenskej archeologickej a historickej spoločnosti, Nitrianskemu samosprávnemu kraju a RZMO Tribečsko-inoveckému regiónu. Za výborné organizačné zvládnutie súťaže vyslovil poďakovanie Tribečskému múzeu v Topoľčanoch a za spoluprácu poďakovanie Mestu Topoľčany.
 Organizátori súťaže oslovili 26 obcí v okrese Topoľčany, ktorých monografie podľa štatútu spĺňali určené podmienky súťaže. Z publikácií zaslaných z 23 obcí odborná komisia ocenila nasledovné obecné a mestské monografie: 1. miesto získala obec Radošina za publikáciu kolektívu autorov pod názvom Knižka o Radošine (vydaná v r. 2002), 2. miesto obec Krušovce za monografiu Krušovce 760 rokov (1995) a 3. miesto obec Nemčice za monografiu Nemčice ( 2003). Osobitné ocenenie členovia komisie udelili monografiám Veľké Ripňany (2006) a Topoľčany vo vrstvách vekov (1997). Ocenené obce prevzali plakety a knižné dary, ostatným účastníkom súťaže bol odovzdaný pamätný list.
 O poradí súťažných monografií rozhodovala 11-členná odborná komisia, ktorú viedol doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. Funkciu výkonnej tajomníčky vykonávala PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka Tribečského múzea v Topoľčanoch. Ďalšími členmi komisie boli: PhDr. Miloš Bača, Nitriansky samosprávny kraj, Ing. Juraj Soboňa, RZMO Tribečsko-inovecký región, PhDr. Mojmír Benža, CSc., podpredseda Národopisnej spoločnosti Slovenska, Ústav etnológie SAV, PhDr. Eva Pančuhová, Slovenské národné múzeum v Martine, PhDr. Martina Bocánová, Katedra etnológie a etnomuzikológie UKF v Nitre, PhDr. Martin Priečko, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM v Trnave, Mgr. Juraj Janto, tajomník Národopisného odboru MS, Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Katedra etnológie a kultúrnej antropológie UK v Bratislave a PhDr. Milan Šišmiš, Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave. K základným hodnotiacim kritériám súťaže patrilo posudzovanie komplexnosti štruktúry monografie a kvalitatívnych parametrov jednotlivých kapitol, začlenenie dejín a kultúry lokality do širšieho regionálneho a národného kontextu, odborná úroveň využitia prameňov a literatúry, jazyková a grafická úroveň publikácie.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom