top

MenuVýstavy
„Začnite s vysťahovaním!“ ... a vypuklo SNP Vytlačiť
  • 23.8.2019 – 21.10.2019

Slovenské národné povstanie, ktorého 75. výročie si v tomto roku pripomíname, radíme k najvýznamnejším udalostiam našich novodobých dejín. Patrí medzi najväčšie protifašistické vystúpenia v čase druhej svetovej vojny a zasiahlo do životov miliónov ľudí u nás aj v zahraničí. Vďaka nemu sa Slovensko pričlenilo k štátom významnej protihitlerovskej koalície. Okrem Slovákov sa povstania zúčastnili desiatky národností z celého sveta.

Výstava sa snaží návštevníkom priblížiť Slovenské národné povstanie nielen zo stránky faktografickej, ale vďaka množstvu vystavených autentických predmetov aj po stránke prezentačnej. Návštevníci sa môžu prostredníctvom informačných panelov a sprievodného slova oboznámiť s prípravami a priebehom SNP ako v celoslovenskej, tak i v regionálnej rovine. Výstava predstavuje aj množstvo autentických predmetov, napr. uniformy a zbrane, ktoré boli za SNP používané, ale aj ďalší dobový trojrozmerný materiál a archívne dokumenty s vysokou výpovednou hodnotou.

 
Chránené územia topoľčianskeho regiónu Vytlačiť
  • 23.7.2019 – 31.10.2019

Výstava približuje osobitne chránené územia prírody veľkoplošného a maloplošného charakteru nachádzajúce sa v topoľčianskom regióne. Z veľkoplošných chránených území predstavuje Chránenú krajinnú oblasť Ponitrie a Chránené vtáčie územie Tribeč. Maloplošné chránené územia sú zastúpené viacerými kategóriami, reprezentujúcimi jednu národnú prírodnú rezerváciu (NPR Hrdovická), päť prírodných rezervácií, dve prírodné pamiatky, štyri chránené areály, dva chránené stromy a päť území európskeho významu, ktoré sú zaradené do európskej siete NATURA 2000.

Prostredníctvom geologických, botanických a zoologických exponátov zo zbierok múzea a informačných posterov výstava prináša súhrnné informácie z oblasti flóry, fauny a neživej prírody významných lokalít. Približuje najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy rastlín a živočíchov a hodnotné prírodné biotopy geografických celkov Tribeč, Považský Inovec a Nitrianska pahorkatina. Súčasť výstavy tvorí približne stovka preparátov živočíchov obývajúcich tieto špecificky cenné časti prírody. Zo vzácnych druhov fauny je vystavený napr. včelár lesný, sova lesná, mačka divá, srnec hôrny a ďalšie.

Cieľom výstavy je prezentovať významné prírodné dedičstvo regiónu, jedinečnosť živej a neživej prírody, a tak prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia širokej verejnosti.

 


Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom