top

MenuVoda - nenahraditeľný priestor pre život Vytlačiť
  • 20.1.2020 – 3.3.2020

Voda pokrýva skoro tri štvrtiny zemského povrchu. Nachádza sa v podzemí aj v ovzduší a je v neustálom kolobehu. V prírode je pre všetky organizmy nesmierne dôležitá, bez vody by život na Zemi neexistoval. Výstava predstavuje biotopy stojatých i tečúcich vôd ako miesta so širokou škálou rozličných druhov rastlín a živočíchov, ktoré oživujú a spestrujú horské, podhorské i nížinné oblasti. Prezentuje spoločenstvá vodných organizmov typické pre rozličné sladkovodné habitaty a poukazuje na dôležitosť ich ochrany. Bohatý textový a fotografický materiál prináša informácie o kolobehu živín, potravných reťazcoch, ale predovšetkým o významných zástupcov flóry a fauny týchto biotopov. Výstava približuje vodu ako nenahraditeľnú zložku životného prostredia, poukazuje na jej silu pri vytváraní jaskynných priestorov a krasových javov, a tiež pri modelovaní reliéfu. Obyvateľov dávnych morí a oceánov predstavujú fosílne zvyšky bezstavovcov zastúpených trilobitmi, amonitmi, belemnitmi, lastúrnikmi a koralmi, ale aj stavovcov, ako sú napr. drsnokožce. Obraz o živote v súčasných stojatých i tečúcich vodách a v ich brehových porastoch vytvárajú nielen postery, ale aj zoologické preparáty doplnené voľne sušenými rastlinami. Návštevníci sa dozvedia množstvo informácií o rastlinných a živočíšnych spoločenstvách mokradí, jazier, rybníkov, vodných nádrží, potokov a riek. Z vystavených predmetov pozornosť upútajú najmä preparáty sladkovodných rýb z dielne renomovaného preparátora Milana Žiaka z Trnavy, ktoré boli do zbierok múzea nadobudnuté vďaka viacerým dotáciám Fondu na podporu umenia. V rámci posledného projektu „Akvizícia do zbierkového fondu zoológie“, realizovaného v roku 2019, bolo zakúpených 18 ks dermoplastických preparátov rýb. Dermoplastické preparáty vtákov, pochádzajúce z dielne fotografa a preparátora RNDr. Stanislava Harvančíka, doplnia informácie o ostatných zástupcoch fauny okolia vôd.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom