Archeologická zbierka Vytlačiť
Zo všetkých zbierkových fondov múzea archeologický fond je početne najbohatší, čo je odrazom záujmu a zamerania činnosti členov vlastivedného krúžku ešte pred vznikom múzea. Počiatky archeologického výskumu v regióne a s ním spojená zbierkotvorná činnosť sa viažu s menami zanietených amatérskych archeológov – Jozefa Porubského, Ernesta Opluštila a Oldricha Krupicu.

V období ohraničenom dátumom vzniku múzea až do roku 1978 pracoval na úseku archeológie externý pracovník Ernest Opluštil, ktorý vykonával najmä záchranné práce pri zemných výkopoch. Spracovaním nálezových správ súčasne položil základy druhostupňovej evidencie archeologickej zbierky. Ďalšia bohatá výskumná, zbierkotvorná a dokumentačná činnosť múzea sa rozprúdila príchodom odbornej pracovníčky PhDr. Gertrúdy Březinovej– Bahelkovej roku 1978. Okrem iných terénnych výskumov uskutočnila rozsiahly archeologický výskum pri Bánovciach nad Bebravou, na mieste budúcej vodnej nádrže. Z odkrytého sídliska ľudu lengyelského kultúrneho okruhu získala veľa hodnotného črepového materiálu, niekoľko desiatok kamenných hladených i štiepaných nástrojov, kamenné drviče, hlinené prasleny, zlomky drobných neolitických plastík a dve ženské sošky. Roku 1983 na úsek archeológie nastúpil odborný pracovník PhDr. Egon Wiedermann. Pokračoval v systematických výskumoch vybraných lokalít, robil operatívne záchranné práce, obhliadky a prieskumy ohrozených lokalít. Po jeho odchode z múzea roku 1994 na mieste archeológa pôsobili Mgr. Martin Poláček (2000 – 2003) a Mgr. Vladimír Mitáš (2003-2004). Kustódom archeologického fondu od roku 2003 je Bc. Mário Žáčik. K 31.12.2008 fond archeológie obsahoval 37 887 kusov predmetov, pochádzajúcich z rôznych lokalít topoľčianskeho regiónu. Značnú časť fondu predstavuje keramický materiál z rôznych období - od neolitu, eneolitu, bronzovú dobu po stredovek až novovek. Najrozsiahlejšiu kolekciu tvorí vyše dvojtisícová zbierka nálezov zo stredovekého a novovekého pohrebiska z lokality Krásno - Chríb, ktorá je výsledkom výskumov konaných Oldrichom Krupicom začiatkom 50-tych rokov 20. storočia. Predstavujú ju súbory medailónov, záušníc, krížikov, mincí, prsteňov. Unikátom kolekcie je korpus Krista. K ojedinelým predmetom v zbierkovom fonde archeológie patrí hladidlo vyrobené z kla mamuta, ružicovitá bronzová spona, bronzové fragmenty ihlíc, náušnice, železné poľnohospodárske a remeselnícke náradie a železné fragmenty kopijí.