Smernice Vytlačiť
Smernica č. TM – 1/2011 o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
R O Z H O D N U T I E O ODMIETNUTÍ POSKYTNÚŤ INFORMÁCIU
SADZOBNÍK spoplatňovaných úkonov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov