CHRÁNENÁ PRÍRODA OKRESU TOPOĽČANY

V rámci svojej vlastnej edičnej činnosti Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre verejnosť pripravilo zaujímavý edičný materiál pod názvom „Chránená príroda okresu Topoľčany“. Spracovaná brožúra ponúka súhrnné informácie o osobitne chránených prírodných maloplošných a veľkoplošných územiach v okrese Topoľčany. Maloplošné územie zahŕňa 1 národnú prírodnú rezerváciu, 5 prírodných rezervácií, 2 prírodné pamiatky, 4 chránené prírodné areály, 2 chránené stromy a 5 území európskeho významu. Veľkoplošné územia reprezentuje 1 chránená krajinná oblasť a 1 chránené vtáčie územie. Komplexne spracovaný text doplnený početnými fotografiami a mapami približuje najnovšie poznatky a špecifiká z oblasti flóry, fauny a neživej prírody v uvedených lokalitách. Obsahovú súčasť tvorí aj resumé v anglickom a nemeckom jazyku. Autorkami textu sú odborné pracovníčky múzea - Ing. Kostolná, Ing. Krošláková a Mgr. Petrášová. Publikované fotografie pochádzajú z fotoarchívu múzea, ich autormi sú viacerí bývalí i súčasní zamestnanci múzea. Odborným garantom je Ing. Alena Zacharová, odborná pracovníčka ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie.

Publikácia je určená všetkým záujemcom o prírodu z radov odbornej i laickej verejnosti, ktorým poslúži ako významný zdroj vedomostí o prírodných osobitostiach topoľčianskeho regiónu. Zakúpiť si ju možno v pokladnici múzea za symbolických 20 centov.

CHRÁNENÁ PRÍRODA OKRESU TOPOĽČANY

Vydalo - Tribečské múzeum v Topoľčanoch v roku 2018 

47 strán

Cena       0,20 €

Vydanie publikácie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia (hlavný partner projektu), spolufinancoval Nitriansky samosprávny kraj, zriaďovateľ múzea.  

Prehľad zaujímavých článkov, príspevkov, podcastov a noviniek múzea 

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené