(určená v zmysle § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 Prevádzkovateľ:  

Tribečské múzeum v Topoľčanoch 

Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany 

Tel.: 038/5323 253  

Tel./fax: 038/5323 021 

 Zodpovedná osoba:

Miroslava Režová  

Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany  

Tel.: 038/5323 253  

Dotknutá osoba, t. j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú u prevádzkovateľa – Tribečského múzea v Topoľčanoch, môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania práv podľa vyššie citovaného zákona.

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

 Prevádzkovateľ:  

Tribečské múzeum v Topoľčanoch 

Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany 

Tel.: 038/5323 253  

Tel./fax: 038/5323 021 

(ďalej len „prevádzkovateľ “) je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018“).

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom. 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorej osobné údaje sa spracúvajú u prevádzkovateľa V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. 
z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu, resp. doplnenie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo  o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018, 
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informáciu najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,
i) primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona č. 18/2018, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. 

 Zodpovedná osoba:

Miroslava Režová  

Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany  

Tel.: 038/5323 253  

(ďalej len „zodpovedná osoba“) Je určená v zmysle § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
Zodpovedná osoba:
a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií,
c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42 zákona č. 18/2018,
d) spolupracuje s úradom na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad) pri plnení svojich úloh,
e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 zákona č. 18/2018 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach. Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov. Pri výkone svojich úloh je zároveň viazaná povinnosťou mlčanlivosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. alebo osobitného predpisu. 

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona č. 18/2018, a to:

a) osobne: v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch, kancelária zodpovednej osoby, 1. poschodie, streda 12.00 – 15.00 hod,

b) telefónom: 038/5323 253  

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené