Polstoročnica múzea

V priestoroch mestskej radnice v Topoľčanoch sa 29. novembra 2011 uskutočnilo slávnostné stretnutie súčasných a bývalých zamestnancov Tribečského múzea v Topoľčanoch a pozvaných hostí pri príležitosti 50. výročia založenia múzea v Topoľčanoch. Významnosť podujatia svojou prítomnosťou podčiarkli vzácni hostia: Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda NSK, Mgr. Ján Kamenský, MK SR – sekcia kultúrneho dedičstva, Ing. Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany a poslanec NSK, JUDr. Karol Gerhát, poslanec NSK, Ing. Karol Zaťko, prednosta Obvodného úradu v Topoľčanoch, PhDr. Daniela Čambálová, členka Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku, poslanci mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch, riaditelia múzeí a kultúrnych zariadení NSK a ďalší pozvaní hostia.

Úvod podujatia patril kultúrnemu programu, v ktorom vystúpila Miroslava Krchová, študentka Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša 
v Topoľčanoch za klavírneho sprievodu Mgr. Oľgy Šuppovej. Potom nasledoval príhovor PhDr. Blaženy Šmotlákovej, riaditeľky múzea, v ktorom priblížila okolnosti vzniku múzea, základné medzníky v jeho histórii a jednotlivé okruhy odbornej činnosti. Pripomenula, že prvé snahy o založenie múzea
v Topoľčanoch súviseli so zberateľskými aktivitami muzeálneho výboru, ktorý vznikol začiatkom roka 1948. Na základe iniciatívy členov výboru Dočasná okresná správna komisia schválila štatút múzea a jeho vedením poverila 
6-členný výbor na čele s Emilom Vojtylom. Prvým správcom zbierok sa stal Jozef Porubský, profesor na topoľčianskom štátnom gymnáziu, kde boli zbierky dočasne uložené. Aj napriek zvyšujúcemu sa počtu predmetov a nemalému úsiliu členov výboru múzeum prakticky existovalo len v deklarovanej forme, nevyvinulo sa do inštitucionálnej podoby. Po desaťročnom útlme vlastivednej práce v regióne v roku 1958 za výrazného prispenia profesora Porubského bol založený vlastivedný krúžok, ktorého aktivity zohrali podnetnú úlohu pri vzniku topoľčianskeho múzea. Značnou mierou k jeho založeniu prispel aj unikátny nález fosílnych zvyškov mastodonta, objavený v roku 1960 v katastri obce Kuzmice. K oficiálnemu založeniu múzea v Topoľčanoch pod názvom Okresné vlastivedné múzeum dochádza 1. marca 1961. 

Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o celoslovenskú špecializáciu v oblasti dokumentácie dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva. 
V súčasnosti zbierkový fond múzea obsahuje 81 511 predmetov (r. 2011), ktoré predstavujú rozsiahlu databázu informácií z rôznych tematických oblastí, historických období a lokalít Topoľčianskeho okresu. Medzi nimi je, či už vo forme solitérov alebo ucelených zbierok, množstvo skutočne významných exponátov. Z hľadiska ojedinelosti a starobylosti najcennejším zbierkovým predmetom sú zvyšky čeľuste a klov treťohorného chobotnáča – mastodonta, ktoré patria medzi celoeurópske unikáty. Riaditeľka zdôraznila skutočnosť, že napriek viacnásobnému sťahovaniu múzea, a s tým súvisiacimi značnými problémami, múzeum dosiahlo dobré výsledky vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Sú porovnateľné s výsledkami práce iných múzeí na Slovensku, ktoré mali na svoju činnosť vytvorené neporovnateľne lepšie materiálne, priestorové i personálne podmienky než topoľčianske múzeum. Uviedla, že je to najmä vďaka úsiliu, odbornej erudovanosti a schopnosti improvizácie všetkých zamestnancov múzea, ktorí v ňom počas 50ročnej existencie pracovali. Svoj príspevok ukončila poďakovaním všetkým bývalým i súčasným pracovníkom, spolupracovníkom, podporovateľom a priaznivcom múzea, ako aj všetkým doterajším zriaďovateľom múzea.

So slávnostným príhovorom vystúpil Doc. Ing. Milan Belica, PhD., ktorý v závere svojho vystúpenia odovzdal riaditeľke múzea zlatú plaketu a pamätný list. Mgr. Ján Kamenský prečítal pozdravný list od ministra kultúry. Následne sa účastníkom slávnostného stretnutia prihovoril Ing. Peter Baláž, ktorý zdôraznil, že vďaka rozsiahlej múzejnej a kultúrnej činnosti sa Tribečské múzeum stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrno-spoločenského života a vzdelávacieho systému mesta a regiónu. Za aktívnu činnosť a dobrú spoluprácu s mestom pri poriadaní rozmanitých podujatí poslanci mestského zastupiteľstva múzeu udelili Cenu mesta Topoľčany – striebornú plaketu.
Po zápise do pamätnej knihy ocenenie z rúk primátora mesta prevzala riaditeľka jubilujúceho múzea. Prínos múzea v oblasti uchovávania a sprostredkovania kultúrneho dedičstva ocenil vo svojom príhovore a v ďakovnom liste Ing. Karol Zaťko. Za aktívny podiel na rozvoji slovenského múzejníctva Tribečskému múzeu pri príležitosti jubilea udelil pamätný list aj Zväz múzeí na Slovensku. Za stavovskú múzejnú organizáciu vystúpila PhDr. Daniela Čambálová, ktorá zároveň aj ako riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave vyslovila poďakovanie za dobrú spoluprácu v oblasti akvizícií a prezentačnej činnosti.

Pri príležitosti svojho okrúhleho výročia Tribečské múzeum v Topoľčanoch vydalo jubilejný zborník, približujúci históriu, zaujímavé akvizície, výsledky vedeckovýskumnej činnosti, aktivity v oblasti prezentačnej činnosti, regionálnu históriu a aktivity v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok. Uvedený zborník pre všetkých pozvaných hostí bude určite peknou spomienkou na slávnostné podujatie venované polstoročnici múzea v Topoľčanoch.

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené