Dotácia MK SR

Dotácia FPU

Dotácia FPU

Dotácia FPU

PODPORA PROJEKTOV Z VEREJNÝCH ZDROJOV, ktoré boli realizované Tribečským múzeom v Topoľčanoch v rokoch:

 2013

1.         Revitalizácia elektronickej zabezpečovacej signalizácie (1. etapa), MK SR 1 900,- €
2.         Postery „Prírodné krásy stredného Ponitria“, MK SR
800,- €
3.         Kultúrne poukazy, MK SR
202,- €


 2014

1.            Inštalácia elektronickej zabezpečovacej signalizácie (2. etapa), MK SR 1 600,- €
2.            Revitalizácia elektronického požiarneho systému, MK SR 7 000,- €
3.            Účelový úložný mobiliár do depozitárov (1. etapa), MK SR 22 000,- €
4.            Revitalizácia počítačovej techniky, MK SR 2 500,- €
5.            Kultúrne poukazy, MK SR 738,- €


 2015

1.            Kamerový systém ochrany objektu múzea, MK SR 11 400,- €
2.            Účelový úložný mobiliár do depozitárov (2. etapa), MK SR 22 800,- €
3.            Postery „Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria“, MK SR 900,- €
4.            Kultúrne poukazy, MK SR 283,- €


 2016

1.            Stretneme sa v múzeu – aktivity pre deti so zdravotným postihnutím, MK SR 1 000,- €
2.            Technické meracie a odvlhčovacie zariadenia, FPU
2 000,- €
3.            Kultúrne poukazy, MK SR 400,- €


 2017

1.            Dvere múzea dokorán – aktivity pre dospelých so zdravotným postihnutím, MK SR 1000,- €
2.            Kultúrne poukazy, MK SR
640,- €
3.            Akvizícia rýb do zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch, FPU
2600,- €
4.            Odborná literatúra – dôležitý zdroj informácií, FPU
1500,- €


 2018

1.            Stretneme sa v múzeu II – aktivity pre deti so zdravotným postihnutím, MK SR 1500,- €
2.            Kultúrne poukazy, MK SR 405,- €
3.            Akvizícia rýb do zbierkového fondu TM, 2. etapa, FPU 1900,- €
4.            Odborná literatúra – prameň poznania, FPU 1000,- €
5.            Chránená príroda okresu Topoľčany – populárno-náučná publikácia, FPU 2000,-€


 2019

1.            Dvere múzea dokorán II – aktivity pre dospelých s rôznym zdravotným postihnutím, MK SR 1000,- €
2.            Kultúrne poukazy, MK SR 997,- €
3.            Akvizície do zbierkového fondu zoológie, FPU 6000,- €
4.            Akvizície do fondu múzejnej knižnice, FPU 1000,- €
5.            Inštalácia kamerového systému do depozitára, FPU 5400,-€


 2020

1.            Akvizície do zbierkového fondu múzejnej knižnice, FPU 1500,- €
2.            Kultúrne poukazy, MK SR 375,- €


 2021

1.            Akvizície do zbierkového fondu múzejnej knižnice, FPU 1000,- €
2.            
Modernizácia technického a technologického vybavenia konzervátorskej dielne Tribečského múzea v Topoľčanoch, FPU 4000,- €
3.            Bližšie k sebe, MK SR 1000,- €


 2022

1.            Výstava Človek verzus príroda, FPU 2000,- €
2.            Akvizícia dermoplastického preparátu jeleňa lesného do zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch, FPU 2392,- €
3.            Stretneme sa v múzeu III, MK SR 2000,- € 4. Kultúrne poukazy, MK SR 870,- € 


 2023

1.            Akvizícia do fondu múzejnej knižnice, FPU 1000,- €
2.            Dvere múzea dokorán III – interaktívne aktivity pre dospelých so zdravotným postihnutím, MK SR   2000,- €

Projekty finančne podporené z verejných zdrojov Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a Fondom na podporu umenia (FPU) boli spolufinancované (okrem projektu Kultúrne poukazy) Nitrianskym samosprávnym krajom, zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch.

DVERE MÚZEA DOKORÁN II - INTERAKTÍVNE AKTIVITY PRE DOSPELÝCH SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

projekt podporený

PROJEKT 2019

Dvere múzea dokorán II

Tribečské múzeum v Topoľčanoch v mesiacoch október – december 2019 zrealizovalo podujatie pod názvom Dvere múzea dokorán II, ktoré bolo cielene určené dospelým so zdravotným postihnutím. Uvedený projekt, ktorý voľne nadviazal na podobnú projektovú aktivitu konanú v roku 2017, patrí do radu programových aktivít múzea zameraných na sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Pri ich príprave a realizácii múzeum 
už dlhodobo spolupracuje s inštitúciami, ktoré majú v starostlivosti práve tieto skupiny ľudí. Tohtoročný projekt bol zrealizovaný v spolupráci s vedením 
a klientmi Zariadenia sociálnych služieb ,,V KAŠTIELI”, Horné Obdokovce. Finančne bol podporený z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (1000,- €), na spolufinancovaní sa podieľal Nitriansky samosprávny kraj, zriaďovateľ múzea (90,- €). Projekt prebiehal v dvoch tematických programových etapách. Prvá etapa obsahovala päť prednášok zameraných 
na získanie znalostí z rôznych oblastí vývoja spoločnosti a prírody regiónu. Spoločenskovednú problematiku priblížili prednášky orientované na vývoj pivovarníctva na našom území a na históriu vzniku a vývoja platidiel. 

Prírodovedné témy priniesli detailnejší pohľad na ekológiu a environmentalistiku, ochranu prírody a životného prostredia, vodné ekosystémy a organizmy v nich žijúce, lesné ekosystémy a spoznávanie domácich druhov drevín a ich plodov.
Na prednášky nadväzovali tematicky príbuzné tvorivé dielne s rôznymi kreatívnymi činnosťami, ktoré prispeli k nadobudnutiu a rozvoju manuálnych zručností účastníkov projektu. Druhú etapu projektu predstavovala prezentácia (výstava) predmetov zhotovených klientmi sociálneho zariadenia počas tvorivých dielní.
Pri výtvarných námetoch klienti naplno prejavili svoj talent a schopnosť prejavu vnútorného cítenia a videnia, ktoré rozvinuli do podoby kresieb alebo výroby trojrozmerných predmetov. V mnohých prípadoch vytvorili z rôznych materiálov skutočné umelecké diela na vysokej estetickej úrovni. Pre širokú verejnosť bola výstava sprístupnená v priestoroch múzea do 10. januára 2020. Po tomto termíne pokračovala v zariadení sociálnych služieb „V Kaštieli“ v Horných Obdokovciach.


Zámerom projektu bolo primeranou formou zdravotne a sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva uľahčiť prístup ku kultúrnym, historickým či prírodným hodnotám, ktorými múzeum prostredníctvom spoločenskovedných a prírodovedných zbierok disponuje. Skúsenosti získané 

z doterajšej spolupráce s ľuďmi so zdravotným postihnutím sa naplno využili 
a prispeli k ďalšiemu rozvoju ich duševných a manuálnych schopností. Dôležitým prvkom bol aj rozvoj environmentálneho cítenia formovaním kladného vzťahu k ochrane prírody a životného prostredia. Ako vhodné didaktické pomôcky pri prezentáciách a tvorivých dielňach sa využili digitálny usb mikroskop a vizualizér. Projekt predstavuje významný príspevok k integrácii hendikepovaných ľudí do spoločnosti. Realizáciou podobných projektov a aktivít pre uvedené skupiny obyvateľstva chce múzeum pokračovať aj v budúcnosti. Vidíme v tom veľký prínos nielen pre sprostredkovanie kultúrnych a prírodných hodnôt, ale aj pre samotnú propagáciu odbornej činnosti našej múzejnej inštitúcie.

AKVIZÍCIE DO FONDU MÚZEJNEJ KNIŽNICE

projekt podporený

PROJEKT 2023

Akvizície do fondu múzejnej knižnice

Múzejná knižnica je organizačnou zložkou Tribečského múzea v Topoľčanoch. V Zozname knižníc Slovenskej republiky je evidovaná v kategórii „špeciálne knižnice“. Základy knižnice boli položené už pri vzniku múzea v roku 1961, vďaka čomu knižničný fond obsahuje mnohé, dnes už vzácne knižné tituly. Knižnica sa zameriava na akvizíciu odbornej literatúry z mnohých oblastí spoločenských a prírodných vied. Osobitnú pozornosť venuje aj rozširovaniu fondu regionálnej literatúry a akvizícii odbornej literatúry tematicky súvisiacej so špecializáciou múzea zameranou na dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Knižnično-informačné služby knižnica poskytuje nielen zamestnancom múzea, ale aj ďalším záujemcom z radov verejnosti. 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2023 Tribečské múzeum predložilo Fondu na podporu umenia žiadosť o finančnú podporu projektu „Akvizícia do fondu múzejnej knižnice“, zameraného na doplnenie knižničného fondu o nové i staršie tituly odbornej literatúry. 

Tento projekt bol Fondom na podporu umenia schválený vo výške 1000,- €. Zakúpených bolo 65 odborných publikácií z vedných odborov spoločenských a prírodných vied, zastúpených v múzeu: archeológia, história, numizmatika, etnológia, zoológia, paleontológia, mineralógia a geológia (geologické mapy). Z uvedeného počtu je 12 publikácií vydaných s podporou FPU v predošlých rokoch, alebo vydaných inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Uvedené publikácie boli obstarané na základe požiadaviek odborných pracovníkov múzea, pre ktorých je knižnica prioritne určená. 

Nové knižné prírastky ako aj staršie knižné tituly a periodiká sú prístupné aj verejnosti na prezenčné štúdium. Ako bohatý zdroj informácií sa stanú vyhľadávanými prameňmi na odborné, vedecké a študijné účely. Knižnica je pre verejnosť otvorená v utorok a vo štvrtok. 

Zoznam publikácií zakúpených z dotácie FPU v roku 2023:

AKVIZÍCIA DO ZBIERKOVÉHO FONDU ZOOLÓGIE 

projekt podporený

PROJEKT 2023

Akvizícia dermoplastického preparátu jeleňa lesného do zbierkového fondu 

Zámerom akvizičnej činnosti v oblasti múzejného odboru zoológia je systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a vytváranie taxonomicky ucelených zbierok reprezentujúcich druhovú rozmanitosť živočíšstva regiónu. Najnovším prírastkom zoologickej zbierky je dermoplastický preparát samice jeleňa lesného, ktorý bol zakúpený vďaka realizácii projektu podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia vo výške 2392 €. Zriaďovateľ múzea, Nitriansky samosprávny kraj, prispel v rámci povinného spolufinancovania sumou vo výške 598,- €. Keďže v zbierkovom fonde múzea nemal jeleň lesný dostatočné zastúpenie, cieľom projektu bolo túto zbierku rozšíriť o dermoplastický preparát samice jeleňa lesného za účelom jeho trvalého uchovávania, následného odborného spravovania a využitia jeho informačnej a výpovednej hodnoty v prezentačných a výchovno-vzdelávacích aktivitách múzea. Dermoplastický preparát je aktuálne nainštalovaný na expozícii Príroda stredného Ponitria, kde spolu s ostatnými druhmi reprezentuje typických zástupcov fauny lesných biotopov.

Jeleň lesný / samica (Cervus elaphus)

AKVIZÍCIA DO ZBIERKOVÉHO FONDU ZOOLÓGIE 

projekt podporený

PROJEKT 2019

Akvizícia do zbierkového fondu zoológie

Tribečské múzeum v Topoľčanoch v roku 2019 predložilo Fondu na podporu umenia projekt Akvizícia do zbierkového fondu zoológie ako súčasť žiadosti o finančné prostriedky z verejných zdrojov. Prioritným zámerom projektu bolo doplnenie a zhodnotenie zoologickej zbierky múzea o dermoplastické preparáty stavovcov. Projekt zameraný na obstaranie dermoplastických preparátov Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil vo výške 6 000,- €. Zriaďovateľ múzea, Nitriansky samosprávny kraj, prispel v rámci povinného spolufinancovania sumou vo výške 321,- €. Projekt nadväzuje na projekty úspešne zrealizované v uplynulých rokoch, kedy boli nadobudnuté dermoplastické preparáty sladkovodných druhov rýb. V roku 2019 bolo obstaranie druhovo rôznorodých exponátov v celkovom počte 27 ks realizované od troch známych preparátorov. Obohatená bola ichtyologická zbierka dermoplastickými preparátmi sladkovodných druhov rýb od Milana Žiaka z Trnavy. Do zbierky cicavcov bol nadobudnutý preparát daniela škvrnitého od Ing. Stanislava Harvančíka. Zbierku vtákov rozšírili preparáty od RNDr. Stanislava Harvančíka. Uvedená akvizícia dermoplastických preparátov významným spôsobom zhodnotí a druhovo rozšíri zbierkový fond. Nové exponáty zoologickej zbierky prispejú k obohateniu expozície, budúcich výstav, prezentačných podujatí s tvorivými dielňami a iných kultúrno-výchovných podujatí.

Daniel škvrnitý (Dama dama)

Dermoplastické preparáty nadobudnuté v rámci uvedeného projektu 2019:

Bažant poľovný (Phasianus colchicus)

Bažant poľovný (Phasianus colchicus)

Straka čiernozobá (Pica pica)

Sojka škriekavá (Garrulus glandarius)

Kačica divá (Anas platyrhynchos)

Kačica divá (Anas platyrhynchos)

Holub hrivnák (Columba palumbus)

Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)

Hrúz škvrnitý (Gobio gobio) 

Karas striebristý (Carassius auratus)

Mrena severná (Barbus barbus)

Tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis)

Jeseter malý (Acipenser ruthenus)

INŠTALÁCIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU V DEPOZITÁRI 

projekt podporený

PROJEKT 2019

Inštalácia kamerového systému v depozitári

Múzeum ako inštitúcia zriadená na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva
je povinná v rámci odbornej správy zbierok zabezpečovať aj ich všeobecnú ochranu zvyšovaním úrovne bezpečnosti zbierok pred odcudzením, znehodnotením a poškodením. Podstatný význam v systematickom napĺňaní tejto úlohy prináleží aj využívaniu dostupných technických prostriedkov. Súčasné sídlo Tribečského múzea 
v Topoľčanoch bolo postavené ako účelová budova pre kráľovský okresný súd v roku 1895. Do objektu, ktorý bol prakticky
v pôvodnom stave, sa múzeum nasťahovalo v roku 1998 ako nájomca (vlastník mesto Topoľčany). 
Od roku 2008, kedy budova múzea prešla do vlastníctva NSK, zriaďovateľa múzea, sa postupne realizujú stavebné rekonštrukčné práce. Ako prvé kompletnou stavebnou rekonštrukciou prešli depozitárne priestory (odvlhčenie, výmena podláh, vykurovania, elektroinštalácie, okien). Následne v nich bola zrevitalizovaná elektronická požiarna signalizácia 
a zabezpečovací elektronický systém. Okrem uvedených opatrení k zvýšeniu úrovne odbornej ochrany a odborného uloženia zbierkových predmetov prispelo aj následné vybavenie depozitárov novým úložným mobiliárom, obalovým materiálom, odvlhčovačmi, záznamníkmi teploty a vlhkosti (realizované s finančnou podporou MK SR, FPU a NSK).V roku 2019 Tribečské múzeum v Topoľčanoch predložilo Fondu na podporu umenia žiadosť na inštaláciu kamerového systému v depozitári. Projektovú aktivitu z verejných zdrojov podporil FPU vo výške 5 400,- €. Hodnota zákazky po uskutočnenom verejnom obstarávaní bola vo výške 5 842,98 € 
(FPU
5 231,58 €, NSK spolufinancovanie 611,40 €). Projektové práce realizovala firma STOP LUP, s.r.o., Žilina, víťaz verejného obstarávania. Výstupom zrealizovaného projektu je inštalácia kamerového systému založeného na IP technológii v režime CCTV v priestoroch depozitára múzea 
a jeho prepojenie na záznamové zariadenie už existujúceho kamerového systému v objekte múzea. Zámerom projektu je dosiahnuť vyšší stupeň zabezpečenia ochrany zbierkových fondov v priestoroch ich trvalého uloženia, zabrániť odcudzeniu, neoprávnenej manipulácii a neoprávnenému premiestňovaniu zbierkových predmetov. Inštalácia kamerového systému môže pôsobiť aj ako ďalšie preventívne opatrenie v oblasti zamedzenia vstupu neoprávnených osôb do depozitára, ale aj v prístupe samotných zamestnancov múzea k plneniu povinnosti daných legislatívou vo vzťahu k zbierkových predmetom (manipulácia so zbierkovými predmetmi, premiestňovanie, výkon kontroly fyzického stavu zbierkových predmetov). Kamerový záznam pri vzniku mimoriadnych situácií môže napomôcť k ich rýchlejšiemu vyriešeniu. Monitorovanie depozitárnych priestorov kamerovým systémom spolu s ďalšími režimovými opatreniami stanovenými v interných predpisoch a technickými zariadeniami podstatnou mierou prispejú k plneniu zákonných povinností múzea v oblasti bezpečnosti zbierkových predmetov, a tým aj k uchovaniu kultúrneho dedičstva.

MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA KONZERVÁTORSKEJ DIELNE

projekt podporený

PROJEKT 2021

Modernizácia technického a technologického vybavenia konzervátorskej dielne

Jednou z hlavných úloh odbornej činnosti múzeí je odborné ošetrenie zbierkových fondov. Vytvorenie nových možností skvalitnenia tejto činnosti umožnila realizácia projektu, ktorý bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia vo výške 4000 €. Nitriansky samosprávny kraj prispel v rámci povinného spolufinancovania projektu sumou 1000 €. Zámerom projektu bola modernizácia konzervátorského pracoviska múzea a jej vybavenie základným materiálno-technickým a technologickým zariadením. Hlavnou projektovou aktivitou bol nákup dielenských stolov, kovových políc, skrine na chemikálie, záchytnej vane, sklolaminátovej nádoby. Vymenený bol bojler, vaňa, granitový drez. Zabezpečené boli moderné zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie tejto odbornej činnosti. Miestnosť je vybavená čističkou vzduchu, zakúpený bol muzeálny vysávač so špeciálnou reguláciou sacieho výkonu. Realizácia projektovej aktivity, ktorá mala za cieľ vytvoriť optimálne podmienky na odborné ošetrovanie zbierkových predmetov, je primárne určená zamestnancom múzea. V konečnom dôsledku však do kontaktu s ošetrenými predmetmi prichádza odborná aj široká laická verejnosť, a to najmä prostredníctvom kultúrno-vzdelávacej činnosti, v rámci ktorej bývajú zbierkové predmety inštalované na expozícii, tematických výstavách, prezentačných podujatiach s tvorivými dielňami a ostatných edukačných aktivitách. 

ČLOVEK VERZUS PRÍRODA

projekt podporený

PROJEKT 2022

Človek verzus príroda

Výstava prostredníctvom informačných bannerov a rôznorodých diorám priblížila reálny obraz o antropogénnych prostrediach, ktoré vznikajú pod silným vplyvom človeka. Textový a fotodokumentačný materiál, geologické a zoologické exponáty, ako aj lisované herbárové položky stručne charakterizovali urbánne (mestské), industriálne (priemyselné), agrárne (poľnohospodárske) a rurálne (vidiecke) prostredia. Prezentácia zoznámila so synantropiou vyjadrujúcou spolužitie rôznych druhov rastlín a živočíchov v blízkosti človeka i s domestikáciou niektorých zvierat. Priniesla informácie aj o introdukovaných a inváznych druhoch flóry a fauny. Časť výstavy bola tematicky zameraná na jednu z lokalít neaktívnych lomov v okrese Topoľčany, ako výstup vedeckovýskumnej činnosti realizovanej v rokoch 2016-2020. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. Pre verejnosť bola výstava sprístupnená od 23.septembra do 2.decembra roku 2022.

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené