❖ Špecializovaná knižnica

Knižnica múzea disponuje rozsiahlym fondom odbornej literatúry ( 9 429 ks) a odborných časopisov z rôznych oblastí prírodných a spoločenských vied.
Vo fonde má zastúpenie i regionálna literatúra. Záujemcovia o knižničné služby majú možnosť prezenčne študovať odbornú literatúru, odborné časopisy, regionálne noviny a iné tlačoviny. Na požiadanie im budú vyhotovené kópie písomných materiálov. Pre verejnosť je knižnica otvorená
v utorok a vo štvrtok od 8.00 h do 14.00 h. Poplatok za služby poskytované knižnicou: 6,00 € na jeden rok alebo 3 € na pol roka. V poplatku je zahrnuté aj prípadné poskytnutie študijného materiálu z dokumentačného fondu múzea, vyhľadanie obrazových záznamov z fotoarchívu múzea, a tiež odborná metodická pomoc knihovníčky/dokumentátorky. Kopírovanie písomných materiálov a vyhotovenie digitálnych obrazových záznamov je spoplatnené podľa osobitného cenníka.

 Sprístupňovanie zbierkových predmetov 

Zbierkové predmety sa sprístupňujú na prezenčné študijné účely so zámerom ich využitia na publikačnú, edičnú, vedeckovýskumnú a inú odbornú činnosť. Sprístupnenie zbierkových predmetov sa zrealizuje na základe podanej písomnej žiadosti bádateľa minimálne 5 dní pred termínom štúdia, v ktorej bude uvedený účel štúdia, téma a zameranie zbierkových predmetov. Zbierkové predmety budú bádateľovi poskytnuté až po odsúhlasení žiadosti riaditeľkou múzea. Jej schváleniu podlieha aj žiadosť o vyhotovenie obrazových záznamov zbierkových predmetov. Ďalšie zásady sprístupňovania zbierkových predmetov na prezenčné štúdium upravuje Bádateľský poriadok. Poplatok za služby spojené so sprístupňovaním zbierkových predmetov: 1 € za každú (aj začatú) hodinu.

 Odborné konzultácie

Na požiadanie za vedeckým alebo študijným účelom odborní zamestnanci múzea z jednotlivých vedných odborov poskytujú odborné konzultácie. Poskytovanie odborných konzultácií je v utorok a vo štvrtok od 8.00 h do 14.00 h. Poplatok za odborné konzultácie: 2 € za každú (aj začatú) hodinu. Poznámka: Od všetkých vyššie uvedených poplatkov sú oslobodení zamestnanci múzeí a vedeckých inštitúcií.

 Lektorská služba

Lektorovanie výstav a expozície

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené