Služby pre verejnosť Vytlačiť

Špecializovaná knižnica

Knižnica múzea disponuje rozsiahlym fondom odbornej literatúry (cca 8 800 ks) a odborných časopisov z rôznych oblastí prírodných a spoločenských vied. Vo fonde má zastúpenie i regionálna literatúra. Záujemcovia o knižničné služby majú možnosť prezenčne študovať odbornú literatúru, odborné časopisy, regionálne noviny a iné tlačoviny. Na požiadanie im budú vyhotovené kópie písomných materiálov.
Pre verejnosť je knižnica otvorená v utorok a vo štvrtok od 8.30 h do 14.30 h.
Poplatok za služby poskytované knižnicou: 3,50 € na jeden rok.
V poplatku je zahrnuté aj prípadné poskytnutie študijného materiálu z dokumentačného fondu múzea a vyhľadanie obrazových záznamov z fotoarchívu múzea, a tiež odborná metodická pomoc knihovníčky/dokumentátorky.
Kopírovanie písomných materiálov a vyhotovenie digitálnych obrazových záznamov je spoplatnené podľa osobitného cenníka.

Sprístupňovanie zbierkových predmetov

Zbierkové predmety sa sprístupňujú na prezenčné študijné účely so zámerom ich využitia na publikačnú, edičnú, vedeckovýskumnú a inú odbornú činnosť. Sprístupnenie zbierkových predmetov sa zrealizuje na základe podanej písomnej žiadosti bádateľa minimálne 5 dní pred termínom štúdia, v ktorej bude uvedený účel štúdia, téma a zameranie zbierkových predmetov. Zbierkové predmety bádateľovi budú poskytnuté až po odsúhlasení žiadosti riaditeľkou múzea. Jej schváleniu podlieha aj žiadosť o vyhotovenie obrazových záznamov zbierkových predmetov. Ďalšie zásady sprístupňovania zbierkových predmetov na prezenčné štúdium upravuje Bádateľský poriadok.
Poplatok za služby spojené so sprístupňovaním zbierkových predmetov: 5 € na jeden rok.

Odborné konzultácie

Na požiadanie za vedeckým alebo študijným účelom odborní zamestnanci múzea z jednotlivých vedných odborov poskytujú odborné konzultácie.
Poskytovanie odborných konzultácií je v utorok a vo štvrtok od 8.30 h do 15.00 h.
Poplatok za odborné konzultácie: 2 € za každú (aj začatú) hodinu.

Poznámka: Od všetkých vyššie uvedených poplatkov sú oslobodení zamestnanci múzeí a vedeckých inštitúcií.

Lektorská služba

Stálou súčasťou prehliadky výstav a expozície je lektorský výklad, zahrnutý v cene vstupenky na podujatie.

Ponuka tlačovín

Monografie
Horné Ozorovce 1982 0,19 €
Krásna Ves 1988 0,33 €
Bošany 1983 0,33 €
Bojná 1990 0,49 €
Partizánske 1989 0,19 €
Bánovce nad Bebravou 1985 0,19 €
50 rokov Gymnázia Topoľčany 0,49 €
Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám... 2005 2,29 €
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... 2006 2,29 €
Na misu mi dajte ... 2017 4,80 €
Chránená príroda okresu Topoľčany 2018 0,20 €
Zborníky
Zborník Tribečského múzea 1961 – 2011 2011 4,50 €
Brožúrky
Skvosty z depozitára Tribečského múzea 2008 1,66 €
Topoľčany - z dejín mesta 2007 0,33 €
Tribečské múzeum - história a prítomnosť 2005 0,76 €
Pohľadnice
Prírodovedná expozícia 2007 0,09 €
Múzeum Topoľčany 1994 0,09 €
Sprievodca

Slovensko – sprievodca po múzeách a

galériách(v angličtine, nemčine)

1994 0,99 €

Z dejín mesta Topoľčany - sprievodca kultúrnohistorickými

pamiatkami

2008 0,66 €
Pexeso
Pexeso - príroda 2007 0,66 €
Pexeso - spoločenské vedy 2007 0,66 €